Diplomové práce řešené v rámci projektu SGS/1/2010

Témata diplomových prací řešených v rámci projektu jsou vzájemně provázána a podřízena začlenění studentů do výzkumu využívajícího moderních výpočetních metod spolu s komplexem vysoce výkonného hardwaru budovaným na Ústavu fyziky:

Numerický výpočet orbitálních a epicyklických frekvencí v axiálně symetrických prostoročasech

Jméno studenta: Bc. Martin Wildner

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Pavel Bakala

Konzultant: RNDr. Gabriel Török, PhD.

Cíl diplomové práce

Cílem diplomové práce je numerická implementace výpočtu orbitálních a epicyklických frekvencí v prostoročasech zadaných jako axiálně symetrické analytické či numerické řešení Einsteinových rovnic. Implementován bude jak výpočet čistě geodetického případu, tak i výpočet frekvencí orbitálního pohybu ovlivněného negeodetickými korekcemi, např. interakcí náboje orbitující hmoty s magnetickým polem centrálního kompaktního objektu. Programová knihovna v jazyce C (C++) představující hlavní očekávaný výstup práce by v závěru měla být otestována na nesférickém prostoročase poskytujícím možnost srovnání s analytickými výsledky. Jako optimální se v tomto směru jeví užší spolupráce s bc. Chlopčíkovou jež zpracovává téma "Některé vlastnosti Hartle-Thornových prostoročasů". Předpokládá se rovněž, že vytvořený kód bude navržen tak, aby byl plně integrovatelný do softwarového balíku vyvíjeného v rámci dané problematiky na UF Opava.

Vlastnosti Hartle-Thorneových prostoročasů

Jméno studenta: Gabriela Chlopčíková

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Gabriel Török, PhD.

Konzultant: RNDr. Pavel Bakala, Mgr. Martin Urbanec

Cíl diplomové práce

Hartle-Thorneovy prostoročasy popisují okolí rotujících neutronových hvězd. Parametry prostoročasů jsou hmotnost, moment hybnosti a kvadrupolový moment rotující neutronové hvězdy. Úkolem diplomantky bude vyšetřit některé astrofyzikálně zajímavé vlastnosti těchto prostoročasů pro různé kombinace příslušných parametrů. Preferovanou zájmovou oblast představují hlavně souvislosti s orbitálním pohybem a akrečními procesy a prezentace výsledků v takové formě aby byly dobře využitelné v rámci výzkumu této problematiky na UF Opava.

Implikace rezonačního epicyklického modelu quasiperiodických oscilací

Jméno studenta: Bc. Petr Čech

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Gabriel Török, PhD.

Konzultant: RNDr. Eva Šrámková, RNDr. Pavel Bakala, Mgr. Martin Urbanec

Cíl diplomové práce

Práce je zaměřena na problematiku quasiperiodických oscilací (QPOs) pozorovaných v rentgenovém záření akrečních disků kolem kompaktních objektů, především pak na modelování vysokofrekvenčních oscilací pozorovaných v systémech neutronových hvězd. Úvodní rešeršní část práce by měla velmi stručně rekapitulovat základní pojmy této problematiky (binární systémy neutronových hvězd a jiných kompaktních objektů, akrece, souvislost s pozorovaným zářením) a zmínit některé modely vysokofrekvenčních QPOs relevantní pro systémy s neutronovou hvězdou. Hlavním výstupem práce by pak mělo být detailní vyšetření některých implikací vyplývajících pro spin a hmotnost neutronových hvězd z tzv. epicyklického rezonačního modelu. Očekává se, že author využije balík softwarových kódů vyvíjených v rámci dané problematiky na UF Opava a zároveň se na jeho tvorbě bude intenzivně podílet.