Věda a výzkum

Věda a výzkum jsou neoddělitelnými a klíčovými součástmi činnosti a působení kvalitního vysokoškolského pracoviště. Ústav fyziky realizuje a rozvíjí širokou škálu výzkumných a vědeckých aktivit na poli relativistické fyziky a astrofyziky, subnukleární fyziky, kvantové teorie mnoha částic, a konečně i experimentální fyziky reprezentované holografií a fyzikou ionizujícího záření.  V oblasti teoretické fyziky a astrofyziky je výzkum soustředěn na srážkové procesy silně interagujících částic, inflační a bránovou kosmologii, teorii chování částic a polí v okolí relativisticky kompaktních objektů (černých děr, neutronových hvězd a bílých trpaslíků), analýzu observačních dat z rentgenových binárních systémů s černými děrami či neutrovými hvězdami  a v neposlední řadě na teorii akrečních disků, která vysvětluje chování kvazarů, mikrokvazarů a aktivních galaktických jader. V rámci těchto aktivit jsou masivně využívány moderní počítačové numerické metody, simulace a vizualizace.

XMM Newton X-ray observatoryBlack hole computer visualization


Moderní věda je mezinárodní a v současné době je dosažení a udržení špičkové úrovně výzkumu v mezinárodním kontextu těžko představitelné bez rozsáhlé spolupráce se zahraničními institucemi.  Ústav fyziky kooperuje s předními světovými fyzikálními a astrofyzikálními pracovišti, jako je např. Univerzita v Oxfordu, SISSA v Terstu, CESR v ToulouseMIT v Bostonu či Kalifornská Univerzita v Santa Barbaře. Pracovníci Ústavu se pravidelně zúčastňují významných mezinárodních konferencí a publikují své výsledky v prestižních mezinárodních impaktových časopisech. Studenti doktorského studia a vyšších ročníků studia magisterského se aktivně zapojují do vědecké a publikační činnosti v rámci příprav svých diplomových a disertačních prací.

 

Výzkumné projekty, záměry a centra

Výzkum prováděný Ústavem ve spolupráci s řadou českých i mezinárodních institucí je realizován jak v rámci institucionální podpory, tak v rámci individuálních projektů Grantové agentury ČR.  Podílíme se mimo jné na řešení  projektů Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a kosmologie (GAČR 202/09/0772), Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii (GAČR 205/09/H033), Mimo-ekvatoriální orbity v okolí kompaktních objektů (GAČR 209/10/P190) a Vysokofrekvenční kvaziperiodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů (GAČR 209/12/P740). Dále nelze nezmínit projekty věnované zapojení  magisterských a doktorských studentů do specifického výzkumu: SGS/1/2010 "Černé díry, galaktická jádra, neutronové a podivné hvězdy..." a SGS/2/2010 "Vliv temné energie...".

V období let 2005-2011 řešil Ústav fyziky rozsáhlý projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Výzkumný záměr MSM 4781305903 zaměřený na témata relevance vakuové energie (kvintescence) v astrofyzice a kosmologii, struktury a vlastností neutronových a kvarkových hvězd, modelů oscilací akrečních disků a pokročilé metody vědeckých výpočtů a vizualizace numerických výsledků.  Spolu s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR a pracovníky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se Ústav rovněž spolupodílel na práci Centra teoretické astrofyziky (CTA). Další významný vědecko-výzkumný projekt, Centrum experimentální jaderné fyziky a astrofyziky (CENAP), v jehož rámci  Ústav  spolupracoval s Ústavem jaderné fyziky AV ČR a Ústavem experimentální a technické fyziky ČVUT, byl věnován základnímu výzkumu ve fundamentálních oblastech experimentální jaderné astrofyziky a neutrinové fyziky, výzkumu temné hmoty a studiu vlastností hadronů v extrémních podmínkách.

Více - seznam a popis projektů.