Laboratoř elektřiny, magnetismu a elektroniky

Vedoucí: Ing. Miroslav Vala, CSc.
Umístění: Bezručovo nám. 13, přízemí, dv. č. 117

Využití

S pomocí vybavení obou laboratoří jsou demonstrovány experimenty ve výuce Elektřiny a magnetismu a realizovány úlohy v praktiku z Elektřiny a magnetismu a Praktiku z elektroniky.

Seznam úloh měřených ve Fyzikálním praktiku II  - Elektřina a magnetismus

 1. Měření základních veličin. Měření napětí, proudu, odporu, výkonu a frekvence; ověření Kirchhoffových zákonů.
 2. Cejchování měřicího ústrojí laboratorním přístrojem; určení vnitřního odporu měřidla; změna rozsahu ampérmetru a voltmetru.
 3. Měření odporu výchylkovými metodami.
 4. Můstkové obvody.
 5. Princip napěťové a proudové kompenzace a její užití pro stanovení elektromotorického napětí primárního článku.
 6. Práce elektrického proudu; ověření vztahů mezi veličinami popisujícími stejnosměrný a střídavý proud (elektrický kalorimetr); graduace ampérmetru coulombmetrem na vodík.
 7. Experimentální vyšetřování elektrického pole.
 8. Chování některých základních pasivních prvků v obvodu střídavého proudu.
 9. Studium kondenzátoru; určení kapacity kondenzátoru metodou přímou a RLC můstkem; určení náboje akumulovaného kondenzátorem; změna napětí na kondenzátoru při změně jeho geometrických rozměrů; spojování kondenzátorů.
 10. Studium vlastností magnetických polí; interakce magnetických polí.
 11. Určení Planckovy konstanty z fotoelektrického jevu.
 12. Měření Hallovy konstanty polovodiče.
Seznam úloh měřených ve Fyzikálním praktiku z elektroniky
 1. Určení šířky zakázaného pásu u polovodiče.
 2. Určení driftové pohyblivosti nosičů náboje v polovodiči.
 3. Pasivní kmitočtové filtry. Určení charakteristické impedance, pásmo propustnosti.
 4. Přenos pravoúhlého signálu články RC.
 5. Polovodičové diody. Usměrňovač s polovodičovou diodou, stabilizátor se Zenerovou diodou.
 6. Kapacitní dioda $C_mathrm{d} = f(U)$, jakost diody, sériový rezonanční odpor.
 7. Charakteristiky tranzistoru - určení čtyřpólových parametrů tranzistoru v zapojení se společným emitorem.
 8. Tranzistorový zesilovač a omezovač.
 9. Přenosové vlastnosti tranzistorového zesilovače.
 10. Operační zesilovač a zapojení s OZ.
 11. Tranzistorový RC generátor harmonického signálu.
 12. Číslicové integrované obvody TTL, kombinační logické obvody.
 13. Sekvenční logické obvody.
 14. Astabilní klopný obvod - generátor neharmonického signálu.
 15. A/D a D/A převodníky.
 16. Elektrická vodivost kovů a polovodičů.
 17. Určení indexu lomu dielektrika optického vláknového vlnovodu.
 18. Kalibrace optického přijímače; měření útlumu vláknových vlnovodů metodou vložných ztrát.
 19. Měření šířky přenášeného pásma optického přijímače.
 20. Měření spektrální závislosti citlivosti optického detektoru.