Nabídka témat bakalářských a magisterských diplomových prací

Astrofyzika, Teoretická fyzika navazující

Zpracování témat z uvedených okruhů lze pojmout v rámci bakalářského nebo magisterského studia po dohodě s vedoucím diplomové práce. Anotace a bližší podrobnosti budou sděleny zájemci osobně.

Okruhy

 1. Vlastnosti černých děr a neutronových hvězd
 2. Černé díry a vakuoly v bránových vesmírech
 3. Optické efekty v poli černých děr
 4. Optické efekty v poli neutronových hvězd
 5. Magnetická pole v okolí černých děr
 6. Magnetická pole neutronových hvězd
 7. Pohyb testovacích částic v relativistickém gravitačním a elektromagnetickém poli
 8. Pohyb částic s nenulovým spinem v relativistickém gravitačním poli
 9. Geodetický a negeodetický pohyb v okolí černých děr a neutronových hvězd
 10. Akreční disky
 11. Galaktické systémy
 12. Akreční disky v aktivních galaktických jádrech
 13. Epicyklické oscilace
 14. Oscilace generované gravitací nehomogenit neutronových hvězd
 15. Oscilace akrečních disků
 16. Vyhodnocování observačních astrofyzikálních dat

Počítačová technika a její aplikace

Témata

 1. Spektrální analýza analogového video signálu. Cíl: Realizovat hardwarově FFT nad vstupním analogovým videosignálem s výstupem spektrálních koeficientů pro možnost dalšího zpracování v reálném čase.
 2. Spektrální analýza datového vysokofrekvenčního kanálu. Cíl: Realizovat hardwarově FFT nad datovým vysokofrekvenčním kanálem s výstupem spektrálních koeficientů pro možnost dalšího zpracování v reálném čase.
 3. Analýza analogového video signálu z hlediska stojící scény. Cíl: Realizovat detekci stojící scény v analogovém video signálu pomocí spektrální analýzy s digitální signalizací stojící scény.
 4. Analýza datového kanálu z hlediska šumového pozadí. Cíl: Realizovat poměrnou detekci šumového pozadí vůči datovému kanálu pomocí spektrální analýzy s digitální signalizací poměru.
 5. Zabezpečení Apache serveru a autentizace uživatelů. Cíl: Realizace Apache serveru pro Linux a Windows, jeho zabezpečení, šifrovaný přenos dat, ověřování uživatelů přes LDAP, Radius, MySQL, certifikační klíče.
 6. Propojení LDAP (Linux a Windows Server). Cíl: Realizace přenosu uživatelských účtů a jejich nastavení mezi LDAP - Linux - Windows.
 7. Vytvoření Boot Manageru pro disk a síť. Cíl: Vytvoření (naprogramování) bootovacího manageru, jenž umožní při bootování výběr mezi pevnými disky, výměnnými médii a síťovými bootovacímy servery.
 8. Automatické vytváření uživatelských účtů a jejich nastavení pod Windows Serverem. Cíl: Naprogramování automatických skriptů pro vytvéření, exportování a importování uživatelských účtů, jejich nastavení, vytváření domovských adresářů, profilů a nastavování práv. Možnosti propojení s XML.

Monitorování životního prostředí

Témata

 1. Měření a monitorování úrovně vnitřního a vnějšího hluku na pracovišti
 2. Návrh a realizace měřícího přístroje na bázi mikroprocesorů ATMEL pro měření a monitorování mikroklimatu pracoviště (hluk, vlhkost, osvětlení, teplota)
 3. Stanovení hlukové mapy ve vybrané urbanistické lokalitě
 4. Monitorování vybraných složek životního prostředí průmyslové aglomerace (půdy, vody, ovzduší)

Multimediální techniky

Témata

 1. Virtuální prohlídka Slezské univerzity: Teoretické i praktické zpracování problematiky panoramatické fotografie a její použití ve formě virtuálních prohlídek. Zpracování série virtuálních prohlídek na vybrané téma a její prezentace na internetu. (Např. virtuální prohlídky Slezské univerzity.)
 2. Opava v tilt-shift realitě: Teoretické i praktické zpracování problematiky tilt-shift fotografie. Softwarové zpracování fotografií různých událostí v Opavě metodou tilt-shift a vytvoření uceleného souboru fotografií určeného pro prezentaci veřejnosti formou výstavy a prostřednictvím internetových stránek.
 3. Opavská zákoutí pohledem HDR: HDR neboli High Dynamic Range je technologie, která umožňuje větší dynamický rozsah expozice scény než je u normální snímací techniky. Úkolem je zmapování současných technologií, jejich přirozených dynamických rozsahů, vysvětlení po fyzikální a počítačové stránce. Praktická část práce je zaměřena na vytvoření souboru fotografií zpracovaných metodou HDR a jejich prezentaci veřejnosti formou výstavy a prostřednictvím internetových stránek.
 4. Kompaktní zářivky vs. žárovky: Úkolem této práce je zpracovat problematiku vnímání kompaktních zářivek fotografickou metodou. Teoretická část rozpracovává technickou a fyzikální stránku svícení těmito dvěma zdroji světla, praktická stránka by měla představit laikovi rozdíl v osvětlení různých scén těmito dvěma druhy svítidel.
 5. Použití kreativních objektivů v digitální fotografii: Výměnné objektivy u digitálních zrcadlovek umožňují rozličné druhy experimentů s různými optickými soustavami. Cílem práce je vybrat dva nebo více zajímavých optických soustav a použít jako objektivy k vybraným druhům scén. Cílem práce je ukázat rozmanitost v použití různých kreativních objektivů, ať již vyrobených vlastnoručně nebo upravených z objektivů již existujících. Problematika by měla být pojata jak po teoretické (fyzikální stránce věci), tak po umělecké stránce (vytvořením souboru fotografií a jejich prezentaci veřejnosti formou výstavy a prostřednictvím internetových stránek)
 6. Digitální dírková komora: Úkolem práce je popis a teoretické zpracování otázky použití objektivu v podobě dírkové komory u digitální zrcadlovky po optické stránce. Dále vytvoření souboru fotografií metodou camera obscura a jejich prezentace veřejnosti formou výstavy a prostřednictvím internetových stránek.
 7. Solarografie s vysokým rozlišením: Solarografie je fotografická metoda, pomocí náž se snímají dráhy slunce v průběhu roku. Fotografický papír je několik měsíců exponován v dírkové komoře. Výsledný snímek je pak upraven v počítači pomocí invertování barev a zvýraznění kontrastu. Nedostatkem solarografie je rozlišení snímků. Úkolem této práce tak je invence takové metody, která umožní záznam solarografických snímků o vysokém rozlišení.
 8. Scribus: multimediální elektronická učebnice pro začátečníky: Scribus je počítačový program pro sazbu dokumentů (desktop publishing). Šířen je zdarma pod licencí GNU GPL. Úkolem je zpracování elektronické multimediální publikace návodů k tomuto programu tak, aby ovládání tohoto programu zvládl úplný začátečník.
 9. Inkscape: multimediální elektronická učebnice pro začátečníky:Inkscape je open source vektorový grafický editor používající SVG jako svůj nativní formát. Jeho cílem je stát se mocným a praktickým grafickým nástrojem, který bude plně odpovídat standardům XML, SVG a CSS. Úkolem je zpracování elektronické multimediální publikace návodů k tomuto programu tak, aby ovládání tohoto programu zvládl úplný začátečník.
 10. Výroba funkčního amatérského "steadicam" pro přístroje do 5 kg: Teoretické zpracování otázky stabilizace filmového obrazu. Otázka využití techniky tzv. steadicam pro přístroje střední hmotnosti (např. Sony HVR-Z5E). Konstrukce zařízení v domácích podmínkách, publikování návodu ve formě multimediální prezentace a úspěšné natočení testovacích záběrů nebo úspěšné použití zařízení při natáčení.
 11. Věda v ulicích: Cílem je představit především fyzikální pokusy na veřejnosti. V bakalářské práci se předpokládá vytvoření vlastních návrhů fyzikálních pokusů, jejich teoretické i praktické zpracování a její prezentece veřejnosti formou guerilla marketingu. Součástí by mělo být natočení filmového dokumentu o tomto projektu. (Možno více diplomantů společně.)
 12. Multimédia při popularizaci vědy: Cílem práce ja zmapovat současný stav popularizace vědy a způsoby její prezentace. Popsat techniku používanou při popularizaci a navrhnout metody, které by prezentaci vědy na věřejnosti usnadnily (prezentační programy, cloud computing, sociální sítě, apod.). V tomto tématu doporučujeme využít spolupráce s některým studentem oboru Astrofyzika a vytvoření vzorového populárně-naučného multimdiálního pořadu.
 13. Screencast jako budoucnost multimediálních návodů: Screencast je metoda záznamu obrazovky často doprovázená mluveným komentářem. Využívá se k vytváření návodů ovládání počítačových programů. Cílem práce je ucelené zpracování metody screencastu po operativní stránce. Zmapování volně šiřitelných i placených programů a porovnání jejich schopností. Zpracování otázky jejího využití a její budoucnosti.
 14. Trikové audiovizuální efekty v populárně naučných pořadech: Základním prvkem popularizace vědy je schopnost zaujmout diváka. Je tedy nasnadě použití trikových efektů. Úkolem bakalářské práce je vytvoření přehledu o trikových efektech používaných ve filmovém průmyslu, které by mohly být použity při popularizaci vědy. Důraz je kladen na kreativní stránku věci. V praktické části má student za úkol využít některého z dostupných programů vytvářejících trikové efekty a tyto použít v nějakém audiovizuálním pořadu právě ku popularizaci vědy.