Výzkumný projekt GAČR 14-07753P

Relativistická kinetická teorie a její aplikace na astrofyzikální plazma

Astrofyzikální plazma nacházející se v systémech disk-výtrysk v okolí kompaktních objektů (černé díry a neutronové hvězdy) je ovlivněno silnými gravitačními a elektromagnetickými poli. Adekvátní popis dynamiky takového plazmatu vyžaduje statistické zkoumání založené na kinetické teorii. Záměrem tohoto projektu je vytvořit v rámci speciální a obecné relativity kinetickou teorii pro popis kvazistacionárního bezsrážkového plazmatu se zahrnutím procesů spojených s emisí elektromagnetického záření. Budou zobecněny nové teorie nedávno vybudované ve fyzice plazmatu v rámci Vlasovova-Maxwellova popisu nerelativistického axiálně symetrického plazmatu a Hamiltonovské formulace dynamiky částic ovlivněné vlastním generovaným elektromagnetickým polem. Teoretické výsledky budou zahrnovat kovariantní formulaci kinetické rovnováhy relativistického plazmatu a vývoj analytických metod pro její studium v různých podmínkách daných metrickým tenzorem uvažovaných pozadí a konfigurací magnetických polí.