Teoretická fyzika - navazující
Studijní program: N1701 – Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika - navazující
Forma studia: prezenční
Studium: magisterské
Studijní plán: Teoretická fyzika - navazující
Kreditní limit: 120 kreditů
Standardní doba studia: 2 roky
Přijímací zkoušky bez přijímacích zkoušek

Studium tohoto oboru je možné zakončit státní rigorózní zkouškou s titulem doktor přírodních věd (RNDr.).

Studenti získávají znalosti, dovednosti a intuici v řadě oblastí klasické a moderní fyziky, matematiky a výpočetních metod. Jejich vzdělání odpovídá potřebám samostatné tvůrčí vědecké a odborné práce. Jsou připravováni k týmové práci, ke spolupráci s matematiky, informatiky a inženýry, mají předpoklady pro další vzdělávání a specializaci podle potřeb zaměstnavatele. Po získání základních znalostí teoretické fyziky se mohou zaměřit na oblast relativistické fyziky a astrofyziky, fyziky elementárních částic, nebo kvantové teorie molekul. Významným aspektem studia je počítačové modelování fyzikálních procesů vyžadující znalosti numerických metod a specializovaného matematického softwaru i vytváření vlastních softwarových produktů. Studenti mají možnost absolvovat část studia na významných evropských univerzitách (např. Univerzita v Oxfordu, SISSA v Terstu, Univerzita v Göteborgu, Univerzita v Çanakkale).

Exaktní myšlení pěstované v teoretické fyzice, dovednosti v aplikování metod moderní matematiky na realistické situace a zkušenosti v práci s počítačovou technikou umožňují absolventům nalézt uplatnění jak v základním a aplikovaném výzkumu, tak i v netradičních oborech, např. v rozvíjející se oblasti služeb či průmyslových podnicích.

Magisterské studium teoretické fyziky vytváří velmi dobré předpoklady pro vědeckou práci ve formě doktorského studia, jež je základem pro působení v akademickém prostředí vysokých škol a výzkumných ústavů.