Učitelství fyziky – matematiky pro SŠ

Studium tohoto oboru je možné zakončit státní rigorózní zkouškou s titulem doktor přírodních věd (RNDr.)

Studijní program: M1701 – Fyzika
Studijní obor:Učitelství fyziky – matematiky pro SŠ
Forma studia:Prezenční
Studium:Magisterské
Studijní plán:Učitelství fyziky – matematiky pro SŠ
Kreditní limit: 120 kreditů
Aprobace:F –M
Standardní doba studia:5 let
Přijímací zkoušky:
bez přijímacích zkoušek

 Studijní obor je zaměřen na výchovu pedagogů vyučujících fyziku na gymnáziích a odborných středních školách technického zaměření.
        
Absolventi tohoto oboru získávají znalosti a dovednosti v oblasti základního kurzu fyziky a matematiky, teoretické a experimentální fyziky, školních pokusů, širokého využívání počítačové techniky. Nedílnou součástí studia je pedagogicko-psychologický blok. Studium vytváří rovněž velmi dobré předpoklady pro doktorské studium, jež je základem pro působení v akademickém prostředí vysokých škol a výzkumných ústavů.