Teoretická fyzika a astrofyzika
Studijní program: P1701 – Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Forma studia: prezenční/kombinovaná
Studium: doktorské
Studijní plán: Teoretická fyzika a astrofyzika
Standardní doba studia: 4 roky
Přijímací zkoušky: ústní pohovor

Studentem doktorského studia se může stát absolvent vysokoškolského magisterského studia fyziky nebo příbuzného oboru. Přijímací zkouška má prokázat odborné znalosti a předpoklady uchazeče pro samostatnou vědeckou práci. Při prověřování odborných znalostí musí uchazeč prokázat znalosti základního kurzu fyziky a matematiky, teoretické fyziky, teoretické mechaniky, elektrodynamiky, speciální teorie relativity, kvantové fyziky, ale také schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Téma disertační práce bude spadat do jedné ze tří následujících oblastí:

  • relativistická fyzika a astrofyzika
  • teoretická nukleární a subnukleární fyzika, kvantová teorie systémů mnoha částic
  • astrofyzikální aplikace těchto témat

Standardní doba studia jsou čtyři roky. U doktorandů, kteří budou studovat při zaměstnání, se předpokládá možnost šestileté doby studia. Interní doktorandi obdrží stipendium podle platných předpisů. V rámci doktorského studia je možno vykonat státní rigorózní zkoušku s dosažením titulu doktor přírodních věd (RNDr.).

Absolvent najde uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na vysokoškolských pracovištích univerzitního směru, ve vědeckých ústavech zabývajících se výzkumem v oblasti teoretické fyziky nebo ve výzkumných ústavech průmyslových podniků zabývajících se modelováním fyzikálních procesů (např. v oblasti hydrodynamiky, termodynamiky, pružnosti). Lze bezprostředně předpokládat i působení v pozici postdoktorandů na spolupracujících zahraničních institucích (např.: Univerzita v Oxfordu, SISSA v Terstu, Univerzita v Göteborgu, Univerzita v Çanakkale).

Podrobné informace o doktorském studiu v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.