Rigorous Proceedings

Graduates of the master's degree studies in physics may undertake rigorous examinations and obtain the degree of Doctor Rerum Naturalium (RNDr.).

The examinations generally consist of two parts - the oral exam and defense of the rigorous thesis. The subject of the oral examination is mostly related to the problematics of one of the following areas: relativistic physics and astrophysics, theoretical nuclear and subnuclear physics, and quantum theory of many-particle systems.

The rigorous thesis should be closely related to the applicant's field of research and must prove his or her capability of independent scientific work. In certain cases, excellent diploma thesis, defended doctoral thesis or collection of papers published in impact journals can be acknowledged as the rigorous work.

Other Terms and Conditions (available in Czech only)

Státní rigorózní zkoušku s právem udělovat titul RNDr. (rerum naturalium doctor/doktor přírodních věd) lze konat v oborech magisterského a navazujícího magisterského studijního programu Fyzika dle aktualního seznamu akreditovaných studijních programů zveřejněného na úřední desce Slezské univerzity.

Předmět ústní zkoušky stanoví předseda oborové rady doktorského studia s přihlédnutím k tématu rigorózní práce a návrhu uchazeče. O předmětu ústní zkoušky bude uchazeč informován nejméně měsíc před jejím konáním. Po projednání v oborové radě může předseda oborové rady doktorského studia ústní zkoušku prominout na základě úspešně vykonané státní doktorské zkoušky příslušného oboru.

Rigorózní práce musí po obsahové i formální stránce prokázat předpoklady uchazeče k samostatné vědecké práci. Současně s rigorózní prací předloží uchazeč její autoreferát (tezi), v němž zhodnotí dosavadní stav svého výzkumu a vlastní přínos k řešené problematice. Autoreferát musí obsahovat seznam autorových prací a resumé alespoň v jednom světovém jazyce.

Na základě žádosti uchazeče může oborová rada doktorského studia přijmout jako rigorózní práci výjimečně kvalitní diplomovou práci, obhájenou doktorskou práci, nebo soubor publikovaných prací opatřený úvodní statí a souhlasem případných spoluautorů. I v těchto případech je povinností uchazeče zpracovat příslušný autoreferát.

Předseda komise pro rigorózní zkoušku jmenovaný děkanem fakulty určí nejméně dva oponenty, kteří připraví písemné posudky předložené rigorózní práce. Oponenti jsou členy komise.

Komise pro rigorózní zkoušku resp. pro každou z částí rigorózní zkoušky je nejméně pětičlenná, alespoň dva z členů musejí být členy oborové rady doktorského studia.