Projekt OPVK 2,2 CZ.1.07/2.2.00/28.0271 "Integrated Approach"

Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu

Cílem projektu jsou inovace bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů realizovaných na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (FPF SU) se zaměřením na

1. Upevnění zapojení magisterských a doktorských studentů do mezinárodní interinstitucionální spolupráce.

2. Rozšíření spolupráce ústavů SU s externími subjekty při zapojení studentů do řešení problémů z praxe.

3. Výrazné posílení spolupráce na úrovní ústavů i fakult.

4. Posílení interdisciplinárních vazeb mezi exaktními, uměleckými a humanitními obory.


U elitních oborů magisterského a doktorského studia dojde k intenzifikaci kontaktu studentů se špičkovými mezinárodními pracovišti, zpřístupnění aktuální tématiky a tréninku dovedností ve vztahu k moderním poznatkům a vybavení. Předpokládá se posílení projektově orientované výuky, podpora rozvoje kreativity a měkkých dovedností ("soft-skills") a v neposlední řadě důraz na rozšíření mezioborových vazeb a úzkou kooperaci mezi komplementárními technologicky, humanitně i umělecky orientovanými obory studia.

Projekt naplňující dlouhodobý záměr SU při dopadu na 18 studijních oborů zahrnuje interní spolupráci mezi Ústavem fyziky (ÚF), Ústavem historických věd (ÚHV), Institutem tvůrčí fotografie (ITF) a Ústavem veřejné správy a regionální politiky (ÚVS) Fakulty veřejných politik (FVP SU) v kooperaci s Hvězdárnou a planetáriem JP VŠB - TU Ostrava, odborníky AV ČR, SÚJV v Dubně, Fakultní nemocnicí Ostrava a  firmou ELOK-Opava s.r.o.

Webová stránka projektu:

Projekt OPVK 2,2 CZ.1.07/2.2.00/28.0271 Integrated Approach

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky