Bakalářské studijní obory

Astrofyzika

Kód programu: B1701
Název programu: Fyzika
Název oboru: Astrofyzika
Forma studia: prezenční
Přijímací zkoušky: pohovor z všeobecných studijních předpokladů a exaktních disciplín

Monitorování životního prostředí

Kód programu: B1702
Název programu: Aplikovaná fyzika
Název oboru: Monitorování životního prostředí
Forma studia: prezenční
Přijímací zkoušky: od přijímací zkoušky je upuštěno

Multimediální techniky

Kód programu: B1702
Název programu: Aplikovaná fyzika
Název oboru: Multimediální techniky
Forma studia: prezenční
Přijímací zkoušky: motivační pohovor (aktuální informace zde)

Počítačová technika a její aplikace

Kód programu: B1702
Název programu: Aplikovaná fyzika
Název oboru: Počítačová technika a její aplikace
Forma studia: prezenční
Přijímací zkoušky: od přijímací zkoušky je upuštěno

 

Magisterské studijní obory

Teoretická fyzika

Kód programu: N1701
Název programu: Fyzika
Název oboru: Teoretická fyzika
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Přijímací zkoušky: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci (předpokladem je ukončené bakalářské studium fyziky nebo příbuzných oborů)

Počítačová fyzika

Kód programu: N1701
Název programu: Fyzika
Název oboru: Počítačová fyzika
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Přijímací zkoušky: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci (předpokladem je ukončené bakalářské studium fyziky nebo příbuzných oborů)

Teoretical Physics

Kód programu: N1701
Název programu: Physics
Název oboru: Teoretical Physics
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: Angličtina
Přijímací zkoušky: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci (předpokladem je ukončené bakalářské studium fyziky nebo příbuzných oborů)

Computational Physics

Kód programu: N1701
Název programu: Physics
Název oboru: Computational Physics
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: Angličtina
Přijímací zkoušky: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci (předpokladem je ukončené bakalářské studium fyziky nebo příbuzných oborů)

 

Doktroské studijní obory

Teoretická fyzika a astrofyzika (prezenční)

Kód programu: P1703
Název programu: Fyzika (čtyřletá)
Název oboru: Teoretická fyzika a astrofyzika
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Přijímací zkoušky: ústní zkouška prokazující znalosti fyziky na úrovni vysokoškolského studia a prokázání předpokladů k odborné práci na základě publikovaných, případně nepublikovaných výsledků (předpokladem je ukončené magisterské studium)

Teoretická fyzika (kombinovaná)

Kód programu: P1703
Název programu: Fyzika (čtyřletá)
Název oboru: Teoretická fyzika a astrofyzika
Forma studia: kombinovaná
Jazyk výuky: Čeština
Přijímací zkoušky: ústní zkouška prokazující znalosti fyziky na úrovni vysokoškolského studia a prokázání předpokladů k odborné práci na základě publikovaných, případně nepublikovaných výsledků (předpokladem je ukončené magisterské studium)

Theoretical Physics and Astrophysics (prezenční)

Kód programu: P1703
Název programu: Physics
Název oboru: Theoretical Physics and Astrophysics
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: Angličtina
Přijímací zkoušky: ústní zkouška prokazující znalosti fyziky na úrovni vysokoškolského studia a prokázání předpokladů k odborné práci na základě publikovaných, případně nepublikovaných výsledků (předpokladem je ukončené magisterské studium)

Theoretical Physics and Astrophysics (kombinovaná)

Kód programu: P1703
Název programu: Physics
Název oboru: Theoretical Physics and Astrophysics
Forma studia: kombinovaná
Jazyk výuky: Angličtina
Přijímací zkoušky: ústní zkouška prokazující znalosti fyziky na úrovni vysokoškolského studia a prokázání předpokladů k odborné práci na základě publikovaných, případně nepublikovaných výsledků (předpokladem je ukončené magisterské studium)

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč se hlásí formou elektronické přihlášky (https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec), tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněna přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Filozoficko-přírodovědecké fakulty). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat ,protože v případě problémů s identifikací platby nebo při připsání platby na účet Filozoficko-přírodovědecké fakulty po stanoveném termínu může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (prijimacky@fpf.slu.cz).

Pokud je platba připsána na účet Filozoficko-přírodovědecké fakulty po stanoveném termínu úhrady administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, bude uchazeč vyzván k dodatečnému předložení dokladu v náhradním termínu. Teprve na základě předloženého dokladu bude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.

Kopii maturitního vysvědčení úředně ověřenou vidimací odevzdají přijatí uchazeči do bakalářského studia při zápisu do studia.
Kopii bakalářského diplomu úředně ověřenou vidimací odevzdají přijatí uchazeči do navazujícího magisterského studia při zápisu do studia.

Zájemci o doktorské studium dodají jako přílohy:
  • kopii magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřenou vidimací
  • neplatí pro absolventy FPF SU; (uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání jsou povinni odevzdat kopii magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřenou vidimací při přijímací zkoušce, nejpozději při zápisu do studia),
  • strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe,
  • seznam dosavadní publikační činnosti.

Poplatky

Platba administrativního poplatku z a elektronickou přihlášku musí být provedena podle instrukcí (viz e-přihláška), musí obsahovat specifický symbol. Pokud nebude specifický symbol uveden, případně bude uveden nesprávně, přihláška bude vyřazena jako nezaplacená.

Chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně do vyhrazeného termínu v daném akademickém roce.

Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením

Výše poplatku pro bakalářské studium s přijímačkami: 550 Kč.
Výše poplatku pro bakalářské studium bez přijímaček: 320 Kč.
Navazující magisterské studium (obecně): 550 Kč.
Doktorské studium (obecně): 550 Kč.

Poplatek lze hradit pouze bezhotovostní platbou!

Název banky: ČSOB Ostrava
Účet: 8010-0309706853/0300
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: 0175000118 – 1. kolo
0175000218 – 2. kolo
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce:
IBAN: CZ5103000080100309706853
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (http://www.fpf.slu.cz).

Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu na obory, na které se konají přijímací zkoušky realizované formou vlastních testů, ústních pohovorů, talentových zkoušek, může být uchazeči umožněno, pokud se ze závažných důvodů nemůže dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud se nejpozději do dne konání zkoušky písemně omluví a doloží své důvody. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. V případě, že nebude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení možno doručit uchazeči do vlastních rukou, bude zveřejněno na úřední desce Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Bezručovo nám. 1150/13, 746 01, Opava.

Plný text k přijímacím zkouškám je k nalezení v odkazu. (zde)