Státní rigorózní zkoušku s právem udělovat titul RNDr. (rerum naturalium doctor/doktor přírodních věd) lze konat v oborech magisterského a navazujícího magisterského studijního programu Fyzika dle aktualního seznamu akreditovaných studijních programů zveřejněného na úřední desce Slezské univerzity.

Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí – ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.

Ústní zkouška bude zpravidla zaměřena na problematiku jednoho z těchto předmětů:

  • relativistická fyzika a astrofyzika,
  • teoretická nukleární a subnukleární fyzika,
  • kvantová teorie systémů mnoha částic.

Předmět ústní zkoušky stanoví předseda oborové rady doktorského studia s přihlédnutím k tématu rigorózní práce a návrhu uchazeče. O předmětu ústní zkoušky bude uchazeč informován nejméně měsíc před jejím konáním. Po projednání v oborové radě může předseda oborové rady doktorského studia ústní zkoušku prominout na základě úspešně vykonané státní doktorské zkoušky příslušného oboru.

Rigorózní práce musí po obsahové i formální stránce prokázat předpoklady uchazeče k samostatné vědecké práci. Současně s rigorózní prací předloží uchazeč její autoreferát (tezi), v němž zhodnotí dosavadní stav svého výzkumu a vlastní přínos k řešené problematice. Autoreferát musí obsahovat seznam autorových prací a resumé alespoň v jednom světovém jazyce.

Na základě žádosti uchazeče může oborová rada doktorského studia přijmout jako rigorózní práci výjimečně kvalitní diplomovou práci, obhájenou doktorskou práci, nebo soubor publikovaných prací opatřený úvodní statí a souhlasem případných spoluautorů. I v těchto případech je povinností uchazeče zpracovat příslušný autoreferát.

Předseda komise pro rigorózní zkoušku jmenovaný děkanem fakulty určí nejméně dva oponenty, kteří připraví písemné posudky předložené rigorózní práce. Oponenti jsou členy komise.

Komise pro rigorózní zkoušku resp. pro každou z částí rigorózní zkoušky je nejméně pětičlenná, alespoň dva z členů musejí být členy oborové rady doktorského studia.


Přihláška k rig. zkoušce

Požadované přílohy:

  • Rigorózní práce (3 svázané exempláře).
  • Autoreferát (3 svázané exempláře).
  • Seznam publikovaných a nepublikovaných prací.
  • Návrh předmětu ústní rigorózní zkoušky.