Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Charakteristika studia

Studium je organizováno v prezenční a kombinované formě. Studentem doktorského studia se může stát absolvent vysokoškolského magisterského studia fyziky nebo příbuzného oboru. Přijímací zkouška má prokázat odborné znalosti, předpoklady uchazeče pro samostatnou vědeckou práci a ověřit jeho znalosti anglického jazyka. Při prověřování odborných znalostí musí uchazeč prokázat znalosti základního kurzu fyziky, teoretické mechaniky, elektrodynamiky, speciální teorie relativity, kvantové fyziky a základů matematické analýzy a algebry. V rámci přijímací zkoušky uchazeč rovněž prokazuje základní znalosti v oblasti teoretické fyziky, do níž spadá téma jeho dizertační práce. Téma práce bude náležet do jedné ze tří oblastí teoretické fyziky:

  • relativistická fyzika a astrofyzika
  • teoretická nukleární a subnukleární fyzika
  • kvantová teorie systémů mnoha částic

V úvahu přicházejí i témata zabývající se astrofyzikálními aplikacemi nukleární a subnukleární fyziky či kvantové teorie systémů mnoha částic (molekul).

Standardní doba studia je 4 roky. U doktorandů, kteří budou studovat při zaměstnání, se předpokládá možnost pětileté doby studia. Interní doktorandi obdrží stipendium podle platných předpisů.

Cíle studia

Cílem navrhovaného doktorského studia je výchova vědecko-výzkumných pracovníků schopných vědecky pracovat na úrovni nejvyšších mezinárodních standardů v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky při použití efektivních počítačových metod. V rámci studia budou řešeny aktuální problémy relativistické a částicové fyziky a jejich astrofyzikálních aplikací spadající do výzkumného programu ÚF FPF SU a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí.


Doktorské práce

Oborová rada