Oscilace akrečních disků v poli bránových kompaktních objektů

Autor: Andrea Kotrlová Rok obhajoby: 2013 Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Anotace: Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku vysokofrekvenčních kvaziperiodických oscilací (HF QPOs) pozorovaných v rentgenovém záření akrečních disků kolem kompaktních objektů. Diskutujeme teoretické a observační aspekty orbitálních modelů